อาจารย์ประจำหลักสูตร

"อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน
ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว"

อาจารย์โชติกา ธรรมวิเศษ
อาจารย์โชติกา ธรรมวิเศษตำแหน่งวิชาการ : : อาจารย์
อาจารย์โชติกา ธรรมวิเศษตำแหน่งวิชาการ : : อาจารย์

วุฒิการศึกษา :

- กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา
- ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ไพรินทร์ ทองกลม
อาจารย์ไพรินทร์ ทองกลมตำแหน่งวิชาการ : : อาจารย์
อาจารย์ไพรินทร์ ทองกลมตำแหน่งวิชาการ : : อาจารย์

วุฒิการศึกษา :

- กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว
- ค.บ. การสอนภาษาอังกฤษ
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้ายตำแหน่งวิชาการ : : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้ายตำแหน่งวิชาการ : : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษา :

- ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา
- ค.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา
- ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิทตำแหน่งวิชาการ : : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิทตำแหน่งวิชาการ : : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษา :

- ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา
- วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
- วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทาตำแหน่งวิชาการ : : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทาตำแหน่งวิชาการ : : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษา :

- กศ.ด. การบริหารและพัฒนาการศึกษา
- กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา
- ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
ผศ.ไพศาล เอกะกุล
ผศ.ไพศาล เอกะกุลตำแหน่งวิชาการ : : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ไพศาล เอกะกุลตำแหน่งวิชาการ : : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษา :

- ศษ.ม. การวัดและการประเมินผลการศึกษา
- กศ.บ. คณิตศาสตร์
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิงตำแหน่งวิชาการ : : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิงตำแหน่งวิชาการ : : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษา :

- ศษ.ด. หลักสตรและการสอน
- ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
- วท.บ. ชีววิทยา
อาจารย์ ดร.วณิชา สาคร
อาจารย์ ดร.วณิชา สาครตำแหน่งวิชาการ : : อาจารย์
อาจารย์ ดร.วณิชา สาครตำแหน่งวิชาการ : : อาจารย์

วุฒิการศึกษา :

- ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา
- วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์
อาจารย์ปิติ ธรรมนูญ
อาจารย์ปิติ ธรรมนูญตำแหน่งวิชาการ : : อาจารย์
อาจารย์ปิติ ธรรมนูญตำแหน่งวิชาการ : : อาจารย์

วุฒิการศึกษา :

- ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- วท.บ. อิเลคทรอนิกส์
อาจารย์ ดร.ปัณญาพัฒน์ ขันทอง
อาจารย์ ดร.ปัณญาพัฒน์ ขันทองตำแหน่งวิชาการ : : อาจารย์
อาจารย์ ดร.ปัณญาพัฒน์ ขันทองตำแหน่งวิชาการ : : อาจารย์

วุฒิการศึกษา :

- ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา
- วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
- บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ชยกร สมศิลา
อาจารย์ชยกร สมศิลาตำแหน่งวิชาการ : : อาจารย์
อาจารย์ชยกร สมศิลาตำแหน่งวิชาการ : : อาจารย์

วุฒิการศึกษา :

- วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
- วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ติดต่อเรา

Image
  • สถานที่ทำการ - อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • อีเมล - psycho@rmu.ac.th

จำนวนผู้เยี่ยมชม

009464
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
26
11
125
9260
72
364
9464