อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

"อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ภูโสภา
ประธานหลักสูตร

 • ปร.ด. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
 • กศ.ม. จิตวิทยาการให้คําปรึกษา
 • วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง คงแสนคำ
กรรมการหลักสูตร
 • กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา
 • ค.บ. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
อาจารย์ ดร.ปวริศ สารมะโน
กรรมการหลักสูตร
 • ปร.ด. วิจัยและประเมินผลการศึกษา
 • ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
 • ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
อาจารย์ราตรี สุภาเฮือง
กรรมการหลักสูตร
 • ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
 • บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ชเนตตี พิมพ์สวรรค์
กรรมการหลักสูตร
 • ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
 • วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

ติดต่อเรา

Image
 • สถานที่ทำการ - อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • อีเมล - psycho@rmu.ac.th

จำนวนผู้เยี่ยมชม

009458
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
20
11
119
9260
66
364
9458