ภาพกิจกรรมสาขาวิชา

ศึกษาดูงานแนะแนวที่ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

          ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์ ดร.โชติกา ธรรมวิเศษ และอาจารย์ไพรินทร์ ทองกลม นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ศึกษาดูงานแนะแนวที่ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อศึกษางานแนะแนว การจัดบริการแนะแนวทั้ง 5 บริการ บริบทของห้องแนะแนว และอื่น ๆ

          เพื่อประกอบในรายวิชาบูรณาการ และรายวิชาสัมมนาแนวโน้มฯ โดยได้รับการต้อนรับจากคุณครูสุพรรณี กาฬหว้า หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนว และคณะ