ภาพกิจกรรมสาขาวิชา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่น ในการนำเสนอผลงานบทความวิจัย ภาคบรรยาย

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่น ในการนำเสนอผลงานบทความวิจัย ภาคบรรยาย โดยมีอาจารย์ ดร.ปวริศ สารมะโน ที่นำนักศึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ประกอบด้วย

  • 1. นายประมวล แนวสวัสดิ์
  • 2. นางสาวรุ่งนารี พิมมาศ
  • 3. นายปฏิภาณ พึ่งเกษม
  • 4. นางสาวเฟื่องฟ้า กัณหาชัย

นักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-คอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 4