ประวัติความเป็นมา

จิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจ (กระบวนการของจิต) , กระบวนความคิด, และ พฤติกรรม ของมนุษย์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เนื้อหาที่นักจิตวิทยาศึกษาเช่น การรับรู้ (กระบวนการรับข้อมูลของ มนุษย์) , อารมณ์, บุคลิกภาพ, พฤติกรรม, และรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จิตวิทยายังมีความหมายรวมไปถึงการ ประยุกต์ใช้ความรู้กับกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน (เช่นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครอบครัว, ระบบ การศึกษา, การจ้างงานเป็นต้น) และยังรวมถึงการใช้ความรู้ทางจิตวิทยาสําหรับการรักษาปัญหาสุขภาพจิต นักจิตวิทยามี ความพยายามที่จะศึกษาทําความเข้าใจถึงหน้าที่หรือจุดประสงค์ต่าง ๆ ของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคลและพฤติกรรม ที่เกิดขึ้นในสังคม ขณะเดียวกันก็ทําการศึกษาขั้นตอนของระบบประสาทซึ่งมีผลต่อการควบคุมและแสดงออกของพฤติกรรม จิตวิทยาการศึกษา เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับปัญหาทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ตลอดจนศึกษาธรรมชาติและ กระบวนการศึกษาเรียนรู้เพื่อนําหลักเกณฑ์ทางจิตวิทยาที่ได้รับจากการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอนให้ได้ผลดี มี ประสิทธิภาพ ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนในสภาพของการจัดการเรียนการสอน โยมีเนื้อหาและระเบียบวิธีการ ส่วนของเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับธรรมชาติของการเรียนรู้และพัฒนาการ สภาวะของเด็กและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน และ ประมวลนําเนื้อหามาหาวิธีการจัดรูปแบบที่ทําให้ครูและผู้เกี่ยวข้องกับเด็กสามารถนําไปใช้ได้ จิตวิทยาการศึกษามี ประโยชน์สําหรับบุคคลทุกวัยไม่เฉพาะครูผู้สอน เช่น ผู้บริหารการศึกษา นักแนะแนว ศึกษานิเทศก์ หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งบิดา มารดา ผู้ปกครอง ในด้านต่างๆ ได้แก่ ช่วยให้ครูเข้าใจธรรมชาติ ความเจริญเติบโตของเด็กและสามารถนํา ความรู้ที่ได้มาจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติ ความต้องการ ความสนใจของเด็กแต่ละวัย ช่วยให้ครูสามารถเตรียมบทเรียน วิธีสอน จัดกิจกรรม ตลอดจนใช้วิธีการวัดและประเมินผลการศึกษาได้สอดคล้องกับวัย ซึ่ง เป็นการช่วยให้จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ครูสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างสนุกสนานด้วยบรรยากาศของ ความเข้าใจ การให้ความร่วมมือ และให้การยอมรับซึ่งกันและกัน ช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครู ผู้ปกครองและเด็ก ทําให้ปกครองเด็กง่ายขึ้นและสามารถทํางานกับเด็กได้อย่างราบรื่น ช่วยให้ครูป้องกันและหาทางแก้ไข ตลอดจนพัฒนา บุคลิกภาพของเด็กได้อย่างเหมาะสม ช่วยให้ผู้บริหารการศึกษาวางแนวทางการศึกษา จัดหลักสูตร อุปกรณ์การสอนและ การบริหารงานได้เหมาะสม ช่วยให้ผู้เรียนเข้ากับสังคมได้ดี ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี

ศาสตร์ทางด้านจิตวิทยามีความสําคัญในการช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น สามารถ ปรับตัวให้เข้ากับสังคมและเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพ รวมถึงสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้อง กับพันธกิจในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แล้วยังสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่เปิดโอกาสทางการศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้ กรอบมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงมีความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาชีพจิตวิทยาการให้คําปรึกษา การแนะแนวและ คอมพิวเตอร์ศึกษา ซึ่งจะเป็นกําลังสําคัญทางด้านการศึกษาตามความต้องการของสังคมและประเทศต่อไป

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-คอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 (หลักสูตร 5 ปี) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2558

          วัตถุประสงค์หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-คอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2558 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-คอมพิวเตอร์ศึกษา ให้มี คุณลักษณะดังนี้

          1) มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภาและ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

          2) มีความรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์ด้านจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-คอมพิวเตอร์ศึกษา ระเบียบวิธีการ การวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง และนําไปประยุกต์ใช้ในการจัด กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาความรู้ในศาสตร์ด้านจิตวิทยาการปรึกษา และการแนะแนว-คอมพิวเตอร์ศึกษาและศาสตร์สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมุ่งมั่นในการพัฒนาสมรรถนะของตนอยู่เสมอ

          4) มีความรับผิดชอบ สามารถทํางานร่วมกับบุคคลอื่น แสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสม โดยการบูรณาการศาสตร์แบบสหวิทยาการ และพหุวิทยาการเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

          5) มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางจิตวิทยา การปรึกษาและการแนะแนว-คอมพิวเตอร์ศึกษา วิชาชีพ และสังคมอย่างสมเหตุสมผล

          6) มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้านจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-คอมพิวเตอร์ศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะทางสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภา และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

ติดต่อเรา

Image
  • สถานที่ทำการ - อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • อีเมล - psycho@rmu.ac.th

จำนวนผู้เยี่ยมชม

009460
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
22
11
121
9260
68
364
9460